Zásady ochrany osobných údajov

I. SPRÁVCA

1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Rentario s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 04905628 (ďalej len "Spoločnosť").

2) Kontaktné údaje Spoločnosti:

Adresa pre doručovanie: Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Česká republika

E-mail: info@rentario.cz

3) Spoločnosť nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

4) Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva Spoločnosť, prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby bolo pri využívaní jej služieb vaše súkromie chránené. Spoločnosť podnikla technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Spoločnosť svoje bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobuje v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

II. Spracovanie osobných údajov

1) Nemáte povinnosť osobné údaje Spoločnosti poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je však požiadavkou na to, aby s vami Spoločnosť mohla uzavrieť zmluvu. Spoločnosť vaše osobné údaje vyžaduje práve len pre potreby Spoločnosti (z dôvodu, pre účel a po dobu, ako je nižšie podrobne rozvedené). V žiadnom prípade nebudú vami poskytnuté osobné údaje predávané ďalším subjektom ani nebudú využívané iným komerčným spôsobom.

2) Spoločnosť spracováva vaše nasledujúce osobné údaje:

• Meno a priezvisko

• Adresu

• E-mailovú adresu

• Telefón

• Ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

• Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z vašej strany

3) Spracované osobné údaje získa Spoločnosť buď priamo od vás (tým, že ich poskytnete napr. v rámci registrácie do služby, alebo z individuálnej korešpondencie s vami), alebo z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register , verejný telefónny zoznam apod.)

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIE OSOBNÝCH DÔVODOV

1) Osobné údaje je nutné spracovať na vytvorenie ponuky, uzavretie zmluvy a jej splnenia, príp. vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu a za účelom splnenia nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností ako je najmä archivácia daňových dokladov a vybavovanie prípadných reklamácií. Zákonným dôvodom spracovanie je teda výkon zmluvy (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. B), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR), dodržanie právneho záväzku (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR).

2) Oprávneným záujmom Spoločnosti (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR) je tiež priamy marketing, tj. Vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva aj za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných služieb, dotazníka spokojnosti, zasielanie želanie k narodeninám a na vykonávanie jednoduchých analytik (napr. meranie návštevnosti webových stránok a pod.). Ak sú vaše osobné údaje spracovávajú z tohto dôvodu, máte právo namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

3) Ak ste Spoločnosti udelili váš súhlas (napr. V rámci súťaží, marketingových akcií, prihláške k odberu obchodných správ a pod.), Spracováva Spoločnosť vaše osobné údaje na základe tohto udelenie (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR). V prípade udelenia súhlasu prebieha spracovanie za účelom ponuky služieb, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o akciách Spoločnosti apod.

IV. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

1) Vaše osobné údaje budú spracovávané len po nevyhnutnú dobu, ktorá je daná plnením zmluvy a následným uchovaním daňových dokladov za objednanú a dodávanú službu.

2) V prípade udelenia súhlasu budú vaše osobné údaje spracovávané po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese Spoločnosti či e-mailom na adresu info@rentario.cz

V. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

1) Spracovanie vašich osobných údajov je vykonávané Spoločnosťou, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre Spoločnosť môžu spracovávať aj ďalšie osoby, ktorými môžu byť:

• dodávatelia externých služieb pre Spoločnosť (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby a pod.),

• prevádzkovatelia záložných serverov či prevádzkovatelia technológií využívaných Spoločnosťou, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Spoločnosti,

• v nevyhnutne potrebnom rozsahu daňoví poradcovia, audítori, advokáti Spoločnosti, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely poskytovania poradenských služieb,

• osobné údaje týkajúce sa dlžníkov s dlhmi po splatnosti môžu byť sprístupnené taktiež spoločnosti poskytujúce poistenie pohľadávok či inkasným agentúram, a to za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok Spoločnosti,

• obchodní zástupcovia

• na vyžiadanie či v prípade podozrenia na porušenie môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy,

• prípadne ďalšie poskytovatelia obdobných služieb, ktoré však v súčasnosti Spoločnosť nevyužíva.

2) Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. VAŠE PRÁVA

1) Spoločnosť zabezpečuje ochranu dát proti neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, proti zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, alebo inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu záznamov, ktoré obsahujú vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budú spracované manuálne aj automatizovane.

2) Máte právo:

• požadovať od Spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,

• požadovať od Spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov,

• vyžiadať si u Spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

• požadovať od Spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,

• na prenosnosť vašich osobných údajov,

• odvolať kedykoľvek súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov,

• v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti (čl. III ods. 2) vzniesť námietku

• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť sa na Spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

VII. Súhlas s poskytnutím kópie OP / CD

1) V prípade uzatvorenia zmluvy udeľujete výslovný súhlas s poskytnutím kópie občianskeho preukazu / cestovného dokladu, aby spoločnosť mohla preukázateľne overiť Vašu totožnosť. Kópia občianskeho preukazu / cestovného dokladu bude uchovávaná len do doby obstarania odpisu mena, priezviska a dátumu narodenia, potom bude vymazaná z databázy bez zbytočného odkladu.

Poučenie: Súhlas je vyžadovaný podľa § 15a ods. 2 zákona č. 328/1999 Zb. O občianskych preukazoch, v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 2 ods. 3 zákona č. 329/1999 Zb. o cestovných dokladoch, v znení neskorších predpisov, a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).