Zásady ochrany osobných údajov

1) Aký je právny základ a účel spracúvania osobných údajov?

Dôvodom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že spoločnosť má oprávnený záujem z dôvodu svojho vzťahu so zákazníkom a realizáciou zmluvy.

Potreba spracovávania osobných údajov vychádza z:

- dodávania a vývoja našich výrobkov a služieb,

- plnenia našich zmluvných a iných povinností,

- starostlivosti o vzťah so zákazníkom,

- analýzy a profilovania správania zákazníka alebo iného subjektu údajov,

- elektronického a priameho marketingu,

- cielenej reklamy týkajúcej sa našich služieb

Môžeme použiť automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania) na určenie napríklad zamestnaneckých profilov dotknutých osôb, ich správania sa na internete a veku. Tieto informácie využívame napríklad na rozhodovanie sa, stanovovanie cieľov a rozvoj služieb.

2) Aké údaje spracovávame?

O našich zákazníkoch spracovávame nasledujúce údaje:

- základné údaje subjektu údajov ako napr. meno, dátum narodenia, identifikačné číslo, prípadne ďalšie určujúce identifikátory.

- kontaktné údaje subjektu údajov ako je e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa

- informácie o zákazníkoch a zmluve ako napr. minulé a súčasné zmluvy a ďalšie informácie o zákazníkoch

- ďalšie možné informácie zhromažďované so súhlasom dotknutej osoby. 

Bez potrebných informácií nie sme schopní poskytnúť výrobok ani službu.

3) Odkiaľ získavame údaje?

Informácie získavame predovšetkým z nasledujúcich zdrojov, ktorými sú subjekt údajov samotný, poskytovatelia kontaktných informačných služieb a ďalšie spoľahlivé zdroje.

Na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžu byť osobné údaje tiež zhromažďované a aktualizované z verejne dostupných zdrojov a na základe informácií získaných od orgánov štátnej správy a ďalších tretích strán v medziach platných právnych predpisov a nariadení. Tento typ aktualizácie údajov sa vykonáva ručne alebo s využitím automatizovaných prostriedkov.

4) Komu údaje poskytujeme? Prevádzame údaje mimo územia EÚ?

Informácie spracovávame sami a nevyužívame žiadneho subdodávateľa.

Osobné údaje neposkytujeme napríklad externým poskytovateľom služieb, ktorí ponúkajú priamy marketing. Orgánom štátnej správy môžeme poskytovať údaje na základe vynútiteľných ustanovení.

Mimo oblasti EÚ osobné údaje neposkytujeme.

5) Ako údaje chránime a ako dlho ich uchovávame?

Systém obsahujúci osobné údaje môžu používať iba tí naši zamestnanci, ktorí sú v rámci svojej práce oprávnení spracovávať údaje o zákazníkoch.

Identifikovateľné osobné údaje budú uchovávané a spracovávané po dobu 5 rokov po splnení povinností. U potenciálnych záujemcov o službu sú identifikovateľné osobné údaje uchovávané a spracovávané po dobu 1 mesiaca.

Pravidelne odhadujeme potrebu uchovávania údajov s prihliadnutím k platnej legislatíve. Okrem toho sa staráme o také dôvodné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby v registri neboli uchovávané nekompatibilné, zastarané alebo nepresné osobné údaje, pričom berieme do úvahy dôvod spracovávania. Takéto údaje okamžite opravujeme alebo odstraňujeme.

6) Aké sú vaše práva ako subjektu údajov?

Ako subjekt údajov ste oprávnení skontrolovať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie. Rovnako máte právo svoj súhlas odvolať alebo zmeniť.

Ako subjekt údajov máte podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) (platného od 25. mája 2018) právo namietať proti spracovávaniu údajov alebo požadovať obmedzenie spracovania údajov a vzniesť sťažnosť k dozornému orgánu zodpovednému za spracovanie osobných údajov.

Máte tiež právo z osobitných osobných dôvodov namietať proti profilovaniu a ďalšiemu spracovávaniu, ktoré sa vás týka, ak je spracovanie údajov vykonávané na základe zákazníckeho vzťahu. V súvislosti so svojou reklamáciou by ste mali určiť konkrétnu situáciu, u ktorej spracovávanie namietate. Podľa právnych predpisov sme oprávnení odmietnuť konať podľa vašej žiadosti.

Ako subjekt údajov ste oprávnení namietať proti spracovávaniu údajov kedykoľvek a bez akýchkoľvek poplatkov, a to vrátane profilovania, pokiaľ sa jedná o priamy marketing.

7) Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Ak budeme vykonávať zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, umiestnime zmenené vyhlásenie na naše webové stránky s uvedením dátumu zmeny. Odporúčame, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov príležitostne skontrolovali a uistili sa tak, že ste s prípadnými zmenami oboznámení.

8) Súhlas s poskytnutím kópie OP / CD

V prípade uzatvorenia zmluvy udeľujete výslovný súhlas s poskytnutím kópie občianskeho preukazu / cestovného dokladu, aby spoločnosť mohla preukázateľne overiť Vašu totožnosť. Kópia občianskeho preukazu / cestovného dokladu bude uchovávaná len do doby obstarania odpisu mena, priezviska a dátumu narodenia, potom bude vymazaná z databázy bez zbytočného odkladu.

Poučenie

Súhlas je vyžadovaný podľa § 15a ods. 2 zákona č. 328/1999 Zb. O občianskych preukazoch, v znení neskorších predpisov, a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


Spoločnosť: Rentario s.r.o., IČO 04905628, Kaprova 42/14, Praha 110 00, info@fajjnnajom.sk