Zásady ochrany osobních údajů

1) Jaký je právní základ a účel zpracovávání osobních údajů?

Důvodem zpracovávání osobních údajů je skutečnost, že společnost má oprávněný zájem z důvodu svého vztahu se zákazníkem a realizace smlouvy.

Potřeba zpracovávání osobních údajů vychází z:

  • dodávání a vývoje našich výrobků a služeb,

  • plnění našich smluvních a jiných slibů a povinností,

  • péče o vztah se zákazníkem,

  • analýzy a profilování chování zákazníka nebo jiného subjektu údajů,

  • elektronického a přímého marketingu,

  • cílené reklamy týkající se našich i cizích online služeb

Můžeme použít automatizované rozhodování (včetně profilování) k určení například zaměstnaneckých profilů subjektů údajů, jejich chování na internetu, věku a zvyků zákazníků. Tyto informace využíváme například k rozhodování, stanovení cílů a rozvoji služeb.

2) Jaké údaje zpracováváme?

O našich zákaznících zpracováváme následující údaje:

  • základní údaje subjektu údajů jako např. jméno, datum narození, identifikační číslo,  případně další určující identifikátory.

  • kontaktní údaje subjektu údajů jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa

  • informace o zákaznících a smlouvě jako např. minulé a současné smlouvy a další informace o zákaznících

  • Další možné informace shromažďované se souhlasem subjektu údajů

Bez nezbytných informací nejsme schopni poskytnout výrobek ani službu.

3) Odkud získáváme údaje?

Informace získáváme především z následujících zdrojů, kterými jsou subjekt údajů samotný, poskytovatelé kontaktních informačních služeb a další spolehlivé zdroje.

Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje rovněž shromažďovány a aktualizovány z veřejně dostupných zdrojů a na základě informací získaných od orgánů státní správy a dalších třetích stran v mezích platných právních předpisů a nařízení. Tento typ aktualizace údajů se provádí ručně nebo s využitím automatizovaných prostředků.

4) Komu údaje poskytujeme? Převádíme údaje mimo území EU?

Informace zpracováváme sami a nevyužíváme žádné subdodavatele.

Osobní údaje neposkytujeme například externím poskytovatelům služeb, kteří nabízejí přímý marketing. Orgánům státní správy můžeme poskytovat údaje na základě vynutitelných ustanovení.

Mimo oblast EU osobní údaje neposkytujeme.

5) Jak údaje chráníme a jak dlouho je uchováváme?

Systém obsahující osobní údaje mohou používat pouze ti naši zaměstnanci, kteří jsou v rámci své práce oprávněni zpracovávat údaje o zákaznících.

Údaje uchováváme tak dlouho, jak je pro účely zpracovávání údajů zapotřebí. Identifikovatelné osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu 5 let po splnění povinností. U potenciálních zájemců o službu jsou identifikovatelné osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 1 měsíce.

Pravidelně odhadujeme potřebu uchovávání údajů s přihlédnutím k platné legislativě. Kromě toho se staráme o taková důvodná opatření, jejichž cílem je zajistit, aby v registru nebyly uchovávány nekompatibilní, zastaralé nebo nepřesné osobní údaje, přičemž bereme v úvahu důvod zpracovávání. Takové údaje okamžitě opravujeme nebo mažeme.

6) Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Jako subjekt údajů jste oprávněni zkontrolovat osobní údaje, které se vás týkají a máte právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Rovněž máte právo svůj souhlas odvolat nebo změnit.

Jako subjekt údajů máte dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) (platného od 25. května 2018) právo vznést námitku proti zpracovávání údajů nebo požadovat omezení zpracovávání údajů a vznést stížnost k dozorovému orgánu odpovědnému za zpracovávání osobních údajů.

Máte rovněž právo ze zvláštních osobních důvodů vznést námitku proti profilování a dalšímu zpracovávání, které se vás týká, pokud je zpracovávání údajů prováděno na základě zákaznického vztahu. V souvislosti se svou reklamací byste měli určit konkrétní situaci, u níž zpracovávání namítáte. Podle právních předpisů jsme oprávněni odmítnout jednat podle vaší žádosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněni vznést námitku proti zpracovávání údajů kdykoli a bez jakýchkoli poplatků, a to včetně profilování, pokud se jedná o přímý marketing.

7) Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Pokud budeme provádět změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, umístíme změněné prohlášení na naše webové stránky s uvedením data změny. Doporučujeme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně zkontrolovali a ujistili se tak, že jste s případnými změnami seznámeni.

8) Souhlas s poskytnutím kopie OP/CD

V případě uzavření smlouvy udělujete výslovný souhlas s poskytnutím kopie občanského průkazu/cestovního dokladu, aby společnost mohla prokazatelně ověřit Vaší totožnost. Kopie občanského průkazu/cestovního dokladu bude uchovávána pouze do doby pořízení opisu jména, příjmení a data narození, poté bude vymazána z databáze bez zbytečného odkladu. 

Poučení

Souhlas je vyžadován podle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Společnost: Rentario s.r.o., IČO 04905628, Kaprova 42/14, Praha 110 00, info@fajjnnajem.cz